Kontakt

KATHREIN CS s.r.o.

Na rovinách 6
142 00 Praha 4

tel: (+420) 241 710 048
fax: (+420) 241 710 003
e-mail: info@kathrein.cz

společnost vedená u Městského soudu v Praze spisová značka C 54337

aktuální výpis z OR ke stažení

 

Zásady zpracování osobních údajů v KATHREIN CS s.r.o.

KATHREIN CS s.r.o. (dále jen „KCS“) v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti KCS jako správce dle čl. 13 GDPR. vydala pro své zákazníky tyto zásady zpracování osobních údajů.

 •  

  Zásady jsou určené pro zajištění informovanosti zákazníků o tom, jaké jejich osobní údaje získané při:

  ·         prodeji zboží

  ·         návštěvách internetových stránek provozovaných KCS  

  ·         při kontaktech s potenciálními zákazníky

  o nich společnost KCS jako správce zpracovává.

   

  Zásady popisují

  ·         k jakým účelům a jak dlouho KCS tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává,

  ·         komu a z jakého důvodu je může předat

   

  a rovněž informují t o tom, jaká práva zákazníkům v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

   

  Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb, zájemců o zboží a služby KCS a návštěvníků internetových stránek provozovaných KCS  a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím   jejich postavení vůči KCS.

   

  A. Kategorie osobních údajů

  Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je KCS schopná identifikovat. V souvislosti s a prodejem zboží a poskytováním služeb může ze strany KCS dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

   

  1.       Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy.

  Jedná se zejména o:

  ·         akademický titul

  ·         jméno a příjmení

  ·         název obchodní firmy

  ·         rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození)

  ·         IČO, DIČ

  ·         adresa trvalého pobytu

  ·         adresa sídla nebo místa podnikání

  ·         fakturační adresa

  ·         čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny)

  ·         identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí

  ·         identifikační údaje plátce vyúčtování

  ·         bankovní spojení

  ·         smlouva a podpis

   

   

  2. Kontaktní údaje

  ·         kontaktní telefonní číslo

  ·         kontaktní e-mail

  ·         adresy na sociální sítě

   

  3. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce

  ·         druh, specifikace a cena zboží

  ·         druh, specifikace, cena poskytované služby

  ·         zákaznický segment

  ·         informace o platební morálce

   

  4. Údaje z komunikace mezi KCS a zákazníkem

  Tyto údaje vznikají při komunikaci související s prodejem zboží a poskytováním služeb a mezi KCS  a zákazníkem.

  Jedná se o:

  ·         zápisy osobní komunikace se zákazníkem

  ·         písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem

  ·         záznamy telefonických hovorů,

  ·         chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem a společností KATHREIN CS

   

  5. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

  Zpracování těchto údajů umožňuje KCS zlepšovat portfolio nabízeného zboží a služeb. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

  Jedná se zejména o:

  ·         údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)

  ·         údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)

  ·         kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka KCS (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením)

  ·         záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností KCS získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných KCS, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)


   

  B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

  Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu KCS nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

   

  1.        Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů KCS

  Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností KCS a pro ochranu oprávněných zájmů KCS je povinné. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů KCS je možné podat námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

  Jedná se zejména o tyto základní účely:

  ·         vyúčtování za služby (plnění smlouvy)

  ·         plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

  ·         účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)

  ·         provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách KCS  pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem společnosti KCS)

  ·         vyhodnocování platební morálky zákazníka pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování KCS  o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem KCS)

  ·         vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem společnosti KCS)

  ·         nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou (plnění smlouvy)

  ·         procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)

  zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv KCS, včetně obchodního monitoringu (oprávněný zájem společnosti KCS)

  ·         evidence dlužníků (oprávněný zájem KCS)

   

  Osobní údaje pro tyto dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

   

  Základní lhůty pro zpracování osobních údajů:

  ·         V případě zakoupení zboží či služeb od KCS je KCS oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a KCS  po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

   

  ·         V případě jednání mezi KCS a potenciálním zákazníkem o uzavření kupní smlouvy, nebo smlouvy o poskytování služeb, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je KCS oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

    

  Faktury vystavené KCS jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické objednávky a smlouvy.

  Kamerové záznamy z prostor KCS a okolí budov KCS jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

   

  2.       Zpracovávání údajů zákazníků služeb KCS se souhlasem pro obchodní účely

  U zákazníka služeb zpracovává KCS s jeho souhlasem osobní údaje pro obchodní účely. Pro období od 25. 5. 2018 nabírá KCS nový souhlas pro obchodní účely, který je v případě, že byl udělen do 24. 5. 2018, účinný od 25. 5. 2018.

   

  Se souhlasem pro obchodní účely zpracovává KCS osobní údaje zákazníka primárně k vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb KCS nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby.

   

  Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb KCS následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), a to po dobu, po kterou KCS oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu. Pokud zákazník svůj souhlas pro obchodní účely odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany KCS pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami.

   

  3.         Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

  U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává KCS s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou zboží a služeb KCS. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných KCS, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies KCS, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

   

  4.       Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných KCS

  V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, KCS zpracovává záznamy chování z cookies umístěných na svých internetových stránkách pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek KCS  a pro účely internetové reklamy KCS.

   

  C. Předání osobních údajů jiným správcům

  KCS v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

   

  D. Kategorie dalších příjemců osobních údajů

  KCS při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od KCS, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od KCS a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

   

  E. Způsob zpracování osobních údajů

  KCS zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. KCS vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

   

  F. Obchodní sdělení

  Pro obchodní sdělení KCS  nebo třetích stran užívá KS zkratku OS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných KC je vždy zřejmé, že KCS je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení zasílá KCS na kontakty zákazníků buď na základě oprávněného zájmu KCS, a to jen do doby, než vysloví námitku proti zpracování osobních údajů, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely nebo na základě souhlasu s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

   

  G. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  Subjekt údajů má v případě, že je pro KCS identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže KCS svoji totožnost, níže uvedená práva. Tato práva je nutné uplatnit způsobem, který je pro uplatnění konkrétního práva určen a nikoli na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů. Na žádosti uplatněné v rozporu s těmito zásadami nebude brán zřetel. Uvedená práva je též možné realizovat pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž je nepochybné, že patří žadateli.

  1.       Právo na přístup k osobním údajům

  Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:

  ·         získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

  ·         získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

  ·         získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  V případě opakované žádosti bude KCS oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

   

  V případě, že by výkonem práva na kopii osobních údajů mohlo ve vztahu k určitým kategoriím osobních údajů dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti v rozsahu těchto kategorií údajů v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2013 vyhovět.

  KCS rovněž v rámci žádostí o kopii údajů neposkytuje dokumenty jako např. smlouvy či faktury, které již zákazník od KCS prokazatelně obdržel.

   

  2.       Právo na opravu nepřesných údajů

  Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude KCS zpracovávat. Zákazník, má rovněž povinnost oznamovat KCS  změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zákazník je zároveň povinen KCS poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm KCS zpracovává, nejsou přesné. KCS provede opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

   

  3.       Právo na výmaz

  Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud KCS  neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. KCS má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro který byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů přesto domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může uplatnit žádost o výmaz na zasláním písemné žádosti na adresu sídla KCS.

   

  4.       Právo na omezení zpracování

  Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to zasláním písemné žádosti na adresu sídla KCS.

   

  5.       Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

  Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany KCS v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude KCS  informovat jednotlivé příjemce s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů může KCS poskytnout informaci o těchto příjemcích.

   

  6.       Právo na přenositelnost osobních údajů

  Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si od KCS osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl KCS  v souvislosti s pracovní smlouvou nebo na základě souhlasu a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

  V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit zasláním písemné žádosti na adresu sídla KCS.

   

  7.       Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu KCS.

  V případě, že KCS neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, KCS zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla KCS.

   

  8.       Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv po jeho účinnosti odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a zasláním písemné žádosti na adresu sídla KCS.

   

  9.       Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

  Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. KCS uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

   

  10.   Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

  Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

    

  H. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: KATHREIN CS s.r.o. pověřenec pro ochranu osobních údajů, Na rovinách 6/390,  142 00 Praha 4 -Lhotka.

  U požadavků na uplatnění práv subjektů údajů dle čl. 15 až 22 GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů dodržujte vždy způsob, který je uveden v těchto Zásadách u konkrétního práva pro jeho uplatnění, a nezasílejte tyto konkrétní požadavky na kontakty pověřence. Pověřenec není řešitelem žádostí o uplatnění práv subjektů údajů dle čl. 15 až 22 GDPR.

© 2019 made by webdesign studio EpaX